Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 5 NUSAYBİNLİ AZİZ YAKUB VE NUSAYBİN ŞEHRİNİN MANEVİ SAVUNMASI Öz   PDF
Ahmet KÜTÜK
 
Cilt: 6 ∙ Sayı: 1 Nüzhet Ortanca'nın Manzum Sâib-i Tebrîzî Tercümesinin Çeviri İşlemleri Açısından Tahlili / An Analysis of Nüzhet Ortanca’s Metrical Translation of Sâib-i Tebrîzî from the Point of Translation Procedures Öz   PDF
Emrullah YAKUT
 
Sayı: 6 ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
İsmail YÜKSEL, Abdullah ADIGÜZEL
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 1 Ölü Bedenler Üzerinden Sosyal Kimliğin İfşasında Belediyelerin Sanal Mezarlıkları Öz   PDF
Celalettin YANIK, Mustafa KARA
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 2 Önermelerin Döndürülmesinde İbn Rüşd’ün Aristoteles Savunusundan Hareketle İbn Sînâ Eleştirisi Öz   PDF
Muhammet Nasih ECE
 
Sayı: 3 ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gaye Belkız YETER
 
Sayı: 1 ORTAÇAĞ AVRUPASINDA FEODAL SİSTEME GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Pınar ÜLGEN
 
Sayı: 3 ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN AHLAK VE DEĞERLER ÖĞRENME ALANINA GÖRE FARKLILAŞMASI (VAN İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Akif AKTO
 
Cilt: 6 ∙ Sayı: 1 Osmanlı Medrese Geleneğinde Bir Varlık Alanı Olarak Dil: Mollâ Câmî ve Hâşiyelerinde Grameri Aşma Çabası / Language as a Space of Entity in the Ottoman Madrasa Tradition: Attempt to Exceed Grammar in Mollā Jāmī and its Annotations Öz   PDF
Yunus CENGİZ
 
Sayı: 4 OSMANLI RESİM SANATINDA CEHENNEM TASVİRLERİ Öz   PDF
Necla KAPLAN
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 1 Osmanlı Son Döneminde Müslüman-Hıristiyan Tartışmalarına Dair Bir Karşılaştırma: Şemsü’l-Hakîka ve Râfi’u’ş-Şübühât y’ani, Cevâb-i Risâle-i Şemsü’l-Hakîkat Öz   PDF
Mehmet ALICI
 
Sayı: 3 OSMANLIDAN CUMHURİYETE MERKEZİLEŞME POLİTİKALARININ AŞİRET SİSTEMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Sıtkı KARADENİZ
 
Cilt: 5 ∙ Sayı: 2 Osmanlı’da Hristiyan Cemaatler Arası İlişkiler: Ermeni-Süryani Örneği / Relationships among Christian Communities in Ottoman: Armenian-Syrian Sample Öz   PDF
İbrahim ÖZCOŞAR
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 1 Özgürlük Öz   PDF
Gülbahar AĞIRMAN
 
Sayı: 8 PAUL TILLICH'İN TANRI ANLAYIŞI Öz   PDF
Necmettin TAN
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 2 Postmodern Dönemde Bir Siyasal Katılım Biçimi Olarak Siyasal Parti Üyeliği ve Aktivizmi Öz   PDF
Devrim ERTÜRK
 
Sayı: 4 ROMANEK Û FİLMÊ XWE: VEGOTIN, DİTIN, TEMSİL Öz   PDF
Selim Temo
 
Cilt: 5 ∙ Sayı: 2 Sabahattin Ali ve Nûredîn Zaza’nın Öykülerinde Otorite ve İsyan / Authority and Rebellion in Short Stories of Sabahattin Ali and Nûredîn Zaza Öz   PDF
Selim Temo ERGÜL, Mehmet DİNÇ
 
Sayı: 4 ŞAİRNMELER ÜZERİNE Öz   PDF
Abdulselam ARVAS
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 2 Selânikli Necib Dede’nin Sûzinâk Âyini’nin Birinci Selâmının Makam ve Geçki Bakımından Analizi Öz   PDF
Nihat Ozan KÖROĞLU, Gamze Nevra KÖROĞLU
 
Sayı: 1 SIHHAT U MARAZ'DA AHLT-I ERBAANIN İŞLENİŞİ Öz   PDF
Muhittin ELİAÇIK
 
Sayı: 7 SÖMÜRGECİLİK VE DİL: BATI SÖMÜRGESİNİN ARAP DİLİNE YAKLAŞIMINA DİL-KİMLİK İLİŞKİSİ PENCERESİNDEN BAKIŞ Öz   PDF
Tahirhan AYDIN
 
Cilt: 6 ∙ Sayı: 2 Sömürünün Ulaşım Aygıtları: Bağdat Demiryolu Özelinde Alman Emperyalizmi / Transportation Devices of Exploitation: German Imperialism Especially at Bagdad Railway Öz   PDF
Remzi Avcı
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 2 Sosyal Bilimler Metni Olarak Mukaddime: Bir Meta-Anlatı Öz   PDF
Kadir CANATAN
 
Cilt: 7 ∙ Sayı: 2 Sosyal Bilimlerde “Objektiflik” Efsanesi Öz   PDF
Vehbi BAYHAN
 
Toplam 127 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711