Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 213 - 240 2018-11-29

Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma

Serdar Bozan [1] , Abdurrahman Ekinci [2]

77 312

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin “öğretmen performans değerlendirme” kapsamında değerlendirme yeterliliklerini okul müdürleri ve öğretmen görüşleri ışığında belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Mardin ili Artuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan 15 okul müdürü ile 15 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 12 sorudan oluşan Öğretmen Performans Değerlendirme Süreci Müdür Yeterliliği Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ve “Öğretmen Performans Değerlendirme Süreci Müdür Yeterliliği Yarı Yapılandırılmış Okul Müdürü Görüşme Formu”  hazırlanmış ve veriler yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecini oluşturan görüşme uygulamasının örneklemi amaçlı örnekleme olarak maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak daha önceden belirlenen okullarda 15 okul müdürü ve 15 öğretmen ile oluşturulmuştur. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz birimi olarak cümleler seçilmiş ve tablolara aktarılarak frekanslarla birlikte sunulmuştur. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre değerlendirme sonrası puanlamadan kaynaklı sorunlar yaşanmasına rağmen okul müdürleri ve öğretmenlerin öğretmen performans değerlendirme sürecini olumlu gördükleri tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin süreci yönetme yeterliliği konusunda farklı görüşler mevcut olup, okul müdürlerine hizmet içi eğitim verilmesi ve mevcut uygulamaların mevzuat ve işleyiş itibariyle daha kapsamlı şekilde ele alınarak düzenlenmesi halinde sürecin daha verimli şekilde uygulanacağını ifade etmek mümkündür. 

Performans Değerlendirme, Okul Müdürleri
 • Akşit, F.(2006). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.2, s.76-101.
 • Altun, S.A. & Memişoğlu, S.P.(2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:53, s.7-24
 • Arabacı, İ.B.(1995). “İlköğretim müfettişlerinin denetim ilkeleri konusundaki yeterlikleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Aslanargun, E., Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı, 98-121.
 • Atay, K. (1995). “İlköğretim müfettişlerinin yeterlikleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Aygün, S. Ç. (2008). Ankara ili genel liselerinde performansa dayalı denetimin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. (Yüksek Lisan Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Balkar, B., Şahin, S. (2010). İlköğretim II. kademe öğretmenlerinin öğretmen performans değerlendirme model ve uygulamalarına ilişkin görüşleri. Elemantary Education Online, 9(1), 396-412.
 • Cihantimur, N. (2006). Anadolu liseleri ve genel liselerde görevli öğretmenlerin performans değerlendirmesine yönelik algıları. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çavuş, A. (2010). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin çoklu değişkenlere göre performans değerlendirmeye ilişkin görüşleri (Ankara ili Keçiören ilçesi örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Çelik, G.Ö. (2009). Kamu çalışanlarının performansa dayalı ücrete ilişkin algılamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Earged, (2001). Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Eroğlu E., Erden D. (2006). Okulda performans yönetim modeli. T.C. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Ekiz, D.(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Helvacı, M.A.(2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:35, sayı:1-2.
 • MEB.(2017). Öğretmen strateji belgesi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Erişim tarihi:02.07.2017, http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf
 • Memişoğlu, S. P. (2001). “Çağdaş eğitim denetimi ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi”. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sağır, M. (2005). “İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin işbaşında yetişmelerinde müfettişlerin denetim rolüne ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algıları”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şengül, Y.(2010). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 360° performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). Erişim tarihi: 01.10.2016,http://www.tdk.gov.tr/
 • Yavuz, Y. (1995). “Öğretmenlerin denetim etkinliklerini klinik denetim ilkeleri açısından değerlendirmeleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları. Ankara
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1677-4727
Author: Serdar Bozan (Primary Author)
Institution: MEB - OKUL MÜDÜRÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1545-1379
Author: Abdurrahman Ekinci
Institution: ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ- EDEBİYAT FAKÜLTESİ- DOÇ. DR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 29, 2018

Bibtex @research article { mukaddime415812, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {213 - 240}, doi = {10.19059/mukaddime.415812}, title = {Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Bozan, Serdar and Ekinci, Abdurrahman} }
APA Bozan, S , Ekinci, A . (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma. MUKADDİME, 9 (2), 213-240. DOI: 10.19059/mukaddime.415812
MLA Bozan, S , Ekinci, A . "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma". MUKADDİME 9 (2018): 213-240 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/40691/415812>
Chicago Bozan, S , Ekinci, A . "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma". MUKADDİME 9 (2018): 213-240
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma AU - Serdar Bozan , Abdurrahman Ekinci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.415812 DO - 10.19059/mukaddime.415812 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 240 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.415812 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.415812 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma %A Serdar Bozan , Abdurrahman Ekinci %T Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma %D 2018 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.415812 %U 10.19059/mukaddime.415812
ISNAD Bozan, Serdar , Ekinci, Abdurrahman . "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma". MUKADDİME 9 / 2 (November 2018): 213-240. https://doi.org/10.19059/mukaddime.415812
AMA Bozan S , Ekinci A . Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(2): 213-240.
Vancouver Bozan S , Ekinci A . Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma. MUKADDİME. 2018; 9(2): 240-213.