Year 2010, Volume 1, Issue 1, Pages 181 - 198 2010-01-01

FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ-ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG'İN KİTABÜ'L-BUSTAN Fİ BA'ZI AHBRİ L-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ
FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ

Mehmet Emin ŞEN [1]

219 639

Kitabü’l-Bustan fi Ba’zı Ahbâri Âl-i Osman Şamlı Fahreddin Osman b. Ebi Bekir b. eş-Şeyh Muhammed Züreyg’in yazmış olduğu Arapça el yazması bir eserdir. Kitap ve yazar adına, biyografik ve bibliyografik kaynaklarda rastlanmaz. Yazarın Osmanlı tarihi hakkında yazmış olduğu “Kitabü’l-Bustan”, 105 varaktan oluşmaktadır ve eserin bilinen tek nüshası Konya Koyunoğlu Müzesi 13409 numarada kayıtlıdır.
Kitabü’l-Bustan, Fahreddin Osman, Osmanlı
 • Akgündüz, A-Öztürk, S. (1999). 700. yılında bilinmeyen Osmanlı. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
 • Aşıkpaşazâde. ( 1332). Tevârih-i Âl-i Osman, (nşr. Ali Bey), İstanbul.
 • Baltacı, C. (1981, Ekim). Osmanlılar döneminde Nakibüleşraflık müessesesi ve Nakibüleşraf defteri. IV. Milli Türkoloji Kongresi’nde sunulan bildiri.
 • Cenâbi Mustafa b. Hasan. el-Aylâmü’z-Zahir Fi Ahvâli’1-evâil ve’l evâhir. İstanbul: Nuruosmaniye Kütüphanesi, 3100 numarada kayıtlı Yazma Eser.
 • Enverî. (1928). Düsturnâme-i Enveri.( M. H. Yınanç, nşr.). İstanbul.
 • Fahreddin Osman b. Ebi Bekir. Kitabü’l-Bustan fi Ba’zı Ahbâri Âl-i Osman. Koyunoğlu Müzesi: 13409’da kayıtlı yazma eser.
 • İbnü’l-İmâd ve Ebu’l Felah Abdülhayy b. Ahmed. (1350-1351). Şezerâtü’z- Zeheb fi Ahbâri Men Zeheb. (Cilt 1-8). Kahire.
 • İnalcık, H. (1999). Osmanlı Devletinin kuruluş problemi. Doğu- Batı.
 • Kehhâle, Ömer Rıza. (1957/1961). Mu’cemü’l-Müellifin. (Cilt 1-15). Dımeşk.
 • Kudbî, Muhammed b. Alaeddin. el-İ’lâm Fî A’lâm-i Beytillâhi’l-Haram, İstanbul: Nuruosmaniye Kütüphanesinde 3047 numarada kayıtlı Yazma Eser.
 • Kutbî, Muhammed b. Alaeddin. el-İ’lâm fî a’lâm-i Beytillâhi’l-Haram (El-Bâkî Abdul-Bâkî Efendi, Çev.). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi. 13314.
 • Mustafa Nuri Paşa. (l979). Netayicü’l-Vukuat, kurumları ve örgütleriyle Osmanlı tarihi (N. Çağatay, Sad.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Neşrî Mehmed. (1949-1957). Kitâb-ı Cihannüma Neşrî tarihi ( F. R. Unat ve M. A. Köymen, nşr.). (Cilt I-II.). Ankara.
 • Oruç b. Âdil. (1925). Tevârih-i Âl-i Osman, (F. Babinger nşr.). Hannover ve İstanbul.
 • Sarıcık, Murat,(2003). Osmanlı İmparatorluğunda nakibu’l-eşraflık müessesesi, Ankara.
 • Şen, M.E. (2000). Kitabü’l-Bustan fi ba’zı Ahbâri Âl-i Osman çeviri- tanıtım ve değerlendirmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Şükrullah. (1949). Behçetü’t-Tevarih (N. Atsız, nşr. Osmanlı Tarihleri I). İstanbul.
 • Taşköprüzâde. (1975). Şakaıku'k-numaniyye, Beyrut: Daru'l-Kitabi'l-Arabi.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1996). Büyük Osmanlı tarihi. (Cilt 1-7). İstanbul: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Zirikli. H. (1984), Kamus’l-Â’lâm, (Cilt 1-8.). (Z. Fethullah nşr.). Beyrut.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Emin ŞEN

Dates

Publication Date: January 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210129, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {181 - 198}, doi = {10.19059/mukaddime.16013}, title = {FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ}, key = {cite}, author = {ŞEN, Mehmet Emin} }
APA ŞEN, M . (2010). FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ. MUKADDİME, 1 (1), 181-198. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210129
MLA ŞEN, M . "FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ". MUKADDİME 1 (2010): 181-198 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210129>
Chicago ŞEN, M . "FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ". MUKADDİME 1 (2010): 181-198
RIS TY - JOUR T1 - FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ AU - Mehmet Emin ŞEN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 198 VL - 1 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ %A Mehmet Emin ŞEN %T FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ŞEN, Mehmet Emin . "FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ". MUKADDİME 1 / 1 (January 2010): 181-198.
AMA ŞEN M . FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(1): 181-198.
Vancouver ŞEN M . FAHREDDİN OSMAN B. EBİ BEKİR B. EŞ- ŞEYH MUHAMMED ZÜREYG’İN KİTABÜ’LBUSTAN Fİ BA’ZI AHBÂRİ ÂL-İ OSMAN ADLI YAZMA ESERİ. MUKADDİME. 2010; 1(1): 198-181.