Year 2010, Volume 1, Issue 1, Pages 101 - 124 2010-01-01

KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI
KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI

Nurettin TURGAY [1]

212 610

Kur’ân, insanlara dünya ve ahiretin huzur ve saadetinin yolunu göstermektedir. İnsan, bu mutluluğu yakalamak için kendisine düşen maddi ve manevi tüm görevleri yerine getirmek mecburiyetindedir. Kentler, Kur’ân’da “Medine, karye, beled,” ve benzeri isimlerle anılmaktadır. Kentlerin korunması, maddi olmaktan ziyade manevi şeylere dayanmaktadır. Kentlerin yıkılışına sebep olan şeyleri, inkâr ve inançsızlık, ahlaksızlık, zulüm, azgınlık, şımarıklık ve benzeri başlıklar altında değerlendirebiliriz. Bunların tümü, manevi konulardır. Allah, her zaman için toplumları yıkılmaya sebep olan şeylerden korunma hususunda uyarıcılar göndermiştir. Allah tarafından kendilerini uyarmak üzere gönderilen elçilere inanan ve onlara uyan toplumlar, hep mutlu ve huzurlu olmuşlar ve uzun süreli yaşamışlardır. Allah’ın gönderdiği elçilere inanmayan, onları dinlemeyen, onları inciten inkârcı ve zalim toplumlar ise, çok geçmeden yıkılmış, yaşadıkları kentleriyle beraber yok olup gitmişlerdir. Buna “sunnetullah” diyoruz. Yani Allah’ın kanunu budur. Böyle bir uygulama, Allah’ın kanununun gereğidir. Allah’a, dolayısıyla O’nun gönderdiği elçilerine ve kutsal kitaplarına inanan insanlar olarak bizim bu konudaki maddi manevi tüm görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmamız gerekmektedir.
Kur’ân, İnsan, Kent, Helak
 • Afgani, S. (1987). fî usûli’n-nahv, Beyrut: el-Mektebu’l-İslâmî,
 • Alûsî, Ebu’l-Fadl Şihâbuddin Mahmûd (1301). Ruhu’l- meânî, Bulak
 • Amidî, Seyfuddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed (t.y.). Ebkâru’l-Efkâr, Süleymaniye Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi, numara: 807. Asım Efendi(1305). Kamus tercemesi, İstanbul.
 • Ateş, S.(1989). Yüce Kur’ân’ın çağdaş tefsiri. İstanbul: Yeni ufuklar Neşriyat.
 • Ateş, S. (1988) Kur’ân-ı Kerim tefsiri. İstanbul: Milliyet Gazetecilik A. Ş. (Yeni Ufuklar Neşriyat),
 • Attas, S. N.(1989). Modern çağ ve islâmî düşünüşün problemleri (M. E. Kılıç, Çev.). İstanbul.
 • Bakıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. (1957) et-temhîd. (J. Mc. Carthy S. J. Çev.).Beyrut.
 • Baykara, T. (1992). Osmanlılarda medeniyet kavramı ve on dokuzuncu yüzyıla dair araştırmalar. İzmir.
 • Bruyera, La(1998). Karakterler. (B. Kösemihal,Çev.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Bulaç, A. (t.y.).Tarih, toplum ve gelenek. İstanbul: İz.
 • Carullah, M.(1945). Kitâbü’s-sünne, Phobal.
 • Cüveynî, Abdulmelik b. Abdullah(1968) Luma’ fî kavâid-i ehli’s-sünne,(M. Allard, thk). Beyrut.
 • Ebû Hayyan, Muhammed b. Yusuf (2005). el-Bahru’l-Muhît fi’t-Tefsîr, Beyrut: Dâru’l-Fikr.
 • Ergun, D. (t.y.) Sosyoloji ve tarih, İstanbul.
 • FerâhidiEbû Abdirrahman Halil b. Ahmed(t.y.). Kitabu’l-Ayn, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Ferrâ, Ebû Zekeriya Yahyâ b. Ziyâd (t.y.) Maâni’l-Kur’ân, Mısır: Dâru’s-Surûr,
 • Feyruzabadî, Mecduddin Muhammed b. Ya’kub (1898) Tenvîru’l-mikyâs min tefsîri İbn Abbas, Mısır: el-Matbaatu’l-Ezheriyye.
 • Feyruzabadî, Mecduddin Muhammed b. Ya’kub( t.y.) Besâiru zevi’t-temyîz fî letâifi’l-kitâbi’l-Azîz, Beyrut.
 • Fichter, J.(2002) Sosyoloji nedir. (N. Çelebi, Çev.). Ankara: Anı.
 • Firûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Ya’kûb (t.y.)Besâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-Kitâbi’l-Aziz, Beyrut.
 • Haig, T. W. (1988)“ karye”, İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Halil, İmaduddin(1898). İslâm’ın tarih yorumu. (A. Ağırakça,Çev.) İstanbul: Risale .
 • Hilmi, Mehmet(1327) Mirât-ı vezâif-i insaniye, İstanbul.
 • İbn Cinni(1956). Ebu’l-Feth Osman, el-hasais. (Muhammed Ali en-Neccâr, Nşr.). Kahire.
 • İbn Faris, Ahmed b. Faris b. Zekeriyya (t.y.)Mu’cemu’l-mekâyîsi’l-luğa. (Abdusselâm Hârûn, thk). Beyrut: Dâru’l-Cîl.
 • İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed(t.y.). Müsned, Beyrut
 • İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed (1975) el-Fasl fi’l-milel ve’l ehva’ ve’n-nihal, Beyrut.
 • İbnu’l-Cevzi, Ebu’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali(1987) Zâdu’l-mesîr fî ilmi’t- tefsîr. (Cilt 4). Beyrut.
 • İbn Manzûr, Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem (1994). Lisânu’l-Arab, Beyrut: Dâru’l-Fikr.
 • İsfahanî, el-Hüseyn b. Muhammed er-Rağıb (1986), el-Müfredât fî Ğarîbi’l- Kur’ân. İstanbul: Kahraman.
 • İzutsu, T.(t.y.) Kur’ân’da Allah ve insan. (S. Ateş, Çev.).İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat.
 • Kattan, M.(1990). Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut.
 • Kaya, A. V. (2000). Karizmanın şiddeti. Ankara: Sis.
 • Kehrer, G. (1998). Din sosyolojisi. (M.E. Köktaş vd.Çev.). Konya:Vadi.
 • Kemal, Ali(1330). İlm-i ahlak, İstanbul.
 • Kılıç, S.(1984) Kur’ân’da günah kavramı. Konya: Hibaş.
 • Kösemihal, N. Ş. (1982) Sosyoloji tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi,
 • Kurtubî, el-Camiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, IX, 274;
 • Kutup, S. (1971). fî Zilâli’l-Kur’ân, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Kutup, S.(1992). et-Tasvîru’l-fennî fi’l-Kur’ân, Kahire.
 • Lalande, A. (1980). Vocabulaire technique et critique de la phılosophie, Paris.
 • Maverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib (1992) en-nuketu ve’l-uyûn, Beyrut: Müessesetu’l-Kutubi’s-Sakafiyye.
 • Merâğî, Mustafa(1974). Tefsîru’l-Merâğî, Beyrut.
 • Mukatîl bin Süleyman(2003) Tefsîru Mukâtil bin Süleyman.( Ahmed Ferid, thk.). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye.
 • Müslim, Ebû Huseyn b. Haccac el-Kuşeyrî (1954) Sahihu Muslim, Beyrut.
 • Naim, A. (1343). Ahlâk-ı İslâmiyye esasları. İstanbul.
 • Okumuş, E.(2002). Kur’ân’da toplumsal çöküş. İstanbul: İnsan.
 • Özsoy, Ö.(1994). Sünnetullah. Ankara: Fecr.
 • Pazarbaşı, E.(1996). Kur’ân ve medeniyet. İstanbul: Pınar.
 • Râzî, Fahruddin (1990). Mefâtîhu’l-ğayb. Beyrut: Dâru’l-Fikr.
 • Rıza, M.R. (2005) Tefsiru’l-Menâr, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye.
 • Rifat, Ahmet,(1309).Tasvir-i Ahlak, İstanbul.
 • Sâbûnî, M. A.(1986). Safvetu’t-tefâsîr, Beyrut.
 • Sâvî, Ahmed b. Muhammed(t.y.). Hâşiyetu allâme es-Sâvî alâ celâleyn. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Sıddikî, Muhammed(1984). Bilimin İslâmî temelleri. (R. Şentürk, Çev.). İstanbul.
 • Şengül, İ.(1994). Kur’ân kıssaları üzerine, İzmir.
 • Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed(2004). Fethu’l-Kadîr, Muessesetu’r- Reyyân, Beyrut.
 • Şimşek, M. S.(1993). Kur’ân kıssalarına giriş, İstanbul.
 • Taberi, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir(1995).Câmiu’l-beyân an te’vi’l-i ayi’l- Kur’Ân, Beyrut: Dâru’l-Fikr.
 • Tabersî el-Fadl b. el-Hasen.(1986). Mecmau’l-Beyân, Lübnan.
 • Taftazanî, Saduddin(1277). Şerhu’l-Mekâsid, İstanbul.
 • Turgay, N.(2008) “Kur’ân’da “mütref” kavramı”, bilimnâme, Kayseri.
 • Turgay, N. (2003) “Kur’ân’da “Ashabü’l-Karye”kıssası ve düşündürdükleri”, İslâmî Araştırmalar, Ankara.
 • Turgay, N. (1994). “zulüm”, Şamil İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: Şamil.
 • Ukberî, Abdullah b. el-Hüseyn b. Abdillah (1961). İmlâu mâ menne bihi’r- Rahmân. Mısır: Şirketu Mektebe ve Matbbati Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdih,
 • Vahidî, Ali b. Ahmed en-Nisabûrî (1968). Esbâbü’n-nüzûl. Mısır.
 • Yazır, E. M. H(1971). Hak dini Kur’ân dili. İstanbul: Eser Kitabevi,
 • Zebîdî, Muhibbuddin Ebu’l-Fayd Muhammed Murtaza(1966). Tâcu’l-arus. Beyrut.
 • Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer(t.y.) el-keşşâf an hakâki’t- tenzîl ve uyûni’l-ekâvil fî vucûhi’t-te’vîl. Tahran.
 • Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer(1992). Esrâru’l-belâğa, Beyrut: Dâru’n-Nefâis.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurettin TURGAY

Dates

Publication Date: January 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210125, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {101 - 124}, doi = {10.19059/mukaddime.36206}, title = {KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI}, key = {cite}, author = {TURGAY, Nurettin} }
APA TURGAY, N . (2010). KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI. MUKADDİME, 1 (1), 101-124. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210125
MLA TURGAY, N . "KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI". MUKADDİME 1 (2010): 101-124 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210125>
Chicago TURGAY, N . "KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI". MUKADDİME 1 (2010): 101-124
RIS TY - JOUR T1 - KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI AU - Nurettin TURGAY Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 124 VL - 1 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI %A Nurettin TURGAY %T KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD TURGAY, Nurettin . "KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI". MUKADDİME 1 / 1 (January 2010): 101-124.
AMA TURGAY N . KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(1): 101-124.
Vancouver TURGAY N . KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI. MUKADDİME. 2010; 1(1): 124-101.