Year 2010, Volume 2, Issue 2, Pages 79 - 96 2010-02-01

ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€" SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ)
ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€" SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ)

EDİP AKYOL [1]

252 992

İslâmiyet’in, Hıristiyanlığın aksine büyük bir süratle yayılması, Müslümanların Suriye, Filistin ve Anadolu'ya hâkim olmaya çalışması, Bizans İmparatorluğunu ciddi bir şekilde İmparatorluğu, hem İslâmiyet’in yayılışını durdurmak hem de engellemek için yoğun bir çaba içerisine girmiştir
Bizans, Seyfüddevle, Anadolu, Haçlı
 • Abdü’l-Câbir, S. M. (1981). eş-Şi’r fi rihâbi Seyfüddevle el-Hamdânî. Beyrut.
 • Aşûr, S. A. (1987). Tarihu’l-İslâm ve Hadaratîh. Kahire.
 • Avcı, C. (1997). İslam-Bizans ilişkileri (M. 610–847). Yayımlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • el-Belazurî (1932). Fütühu’l-Büldan (R.M. Rıdvan, Nşr.). Kahire.
 • el-Cümeylî, R. A. (1984). Dirâsâtu fi târihi’l-Abbâsiyye. Bağdat.
 • ed-Dineverî, S. (1982). Tarîhü’l-mavsıl. Irak. el- Hamevi, Y. (1986). Mu’cemü’l-büldân. Beyrut.
 • Honıgmann, E. (1970). Bizans devletinin doğu sınırı (F. Işıltan, Çev.). İstanbul.
 • Hammâş, H. (1994). Dirasât fi târîhi’l-İslâm.
 • İbnü'l-Esir (1966). el-Kâmil fi't-Tarih (J. Tornberg, Nşr.). Beyrut.
 • İbn Kesir (1995). el-Bidâye ve’n-Nihâye. (M. Keskin, Çev.). İstanbul.
 • İbn Hallikân (1948). Vefayâtü’l-A'yân. Kahire.
 • İbnü’l-Adîm (t.y.). Zübdetü’l-Haleb min târîhi Haleb,I (H. Mansûr, Nşr.). Beyrut.
 • el-IŞ, Y. (t.y.). Tarihî asri’l-hilâfeti’l-Abbasîyye. Beyrut.
 • Keyyâli, S. (1939). Seyfüddevle ve ‘asru’l-hamdâniyyîn. Halep.
 • Köymen, M. A. (1979). Büyük Selçuklu imparatorluğu tarihi.Ankara.
 • Kaegı, W. E. (2000). Bizans ve ilk İslam fetihleri (M. Özay,Çev.). İstanbul.
 • Lewis, B. (2002). Tarihte Araplar (H. D. Yıldız, Çev.). İstanbul.
 • Lapıdus, I. M. (2002). İslam toplumları tarihi (Hz. Muhammed’ten 19. Yüzyıla kadar). (Y. Aktay, Çev.). İstanbul.
 • Müneccimbaşı (t.y.). Cami’üd-Düvel veya sahaifü’l-ahbar fi vekayi’i’l-a’sar. Nuruosmaniye nüshası, I, (vr, 227a-235b).
 • Merçil, E. (1985). Müslüman-Türk devletleri Tarihi. İstanbul.
 • Merçil, E. ve Işıltan, F. (1966). “Seyfüddevle”. İA, X, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Tuncel, M. (1991). “Anadolu”. DIA, III, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Karaarslan, N. Ü. (1997). “Hamdânîler”. DİA, XV, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Demirkent, I. (1996) “Haçlılar”. DIA, C. XIV, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Taşağıl, A. (1998). “Hazarlar”. DIA, XVII, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Houtsma, M. (1950).“Abdullah” mad., İA, I, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Sobernheim, M. (1950). “Hamdânîler” , İA, V, İstanbul.
 • Merçil, E. ve Yazıcı, T. (1997). “Halep”, DIA, XV, İstanbul.
 • Mez, A. (2000). Onuncu yüzyılda İslâm medeniyeti (S. Şaban, Çev.).İstanbul.
 • En-Nuveyrî, Ş. A. (t.y.). Nihayetü’l-Arab fi fünunu’l-edeb. (Muhammed Fevzi el-‘Antil, Nşr.).
 • Nuhayli, D. (1979). Fethü’l-Fâtimiyyîn li’ş-Şâm. İskenderiye.
 • Ostrogorsky, G. (2006). Bizans devleti tarihi. (F. Işıltan, Çev.). Ankara.
 • Polat, İ. E.( 2006). Haçlılara kılıç ve kalem çekenler. Ankara.
 • Riley-Smith, J. (2004). Haçlılar Kimlerdi? (B. Kılınçer, Çev.). İstanbul.
 • Sâmir, F. (1970). Ed-Devletü’l-Hamdâniyye fi Mavsıl ve Haleb, Bağdat, I.
 • Şek’a, M. (1977). Seyfüddevle el-Hamdanî veya memleketü’s-seyf ve devletü’l-eklâm. Kahire.
 • Togan, A. Z. V. (1981) Tarihte usul. İstanbul.
 • Uçar, Ş. (1990). Anadolu’da İslam-Bizans mücadelesi. İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: EDİP AKYOL

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210112, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {79 - 96}, doi = {10.19059/mukaddime.46415}, title = {ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€\" SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ)}, key = {cite}, author = {AKYOL, EDİP} }
APA AKYOL, E . (2010). ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€" SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ). MUKADDİME, 2 (2), 79-96. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210112
MLA AKYOL, E . "ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ)". MUKADDİME 2 (2010): 79-96 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210112>
Chicago AKYOL, E . "ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ)". MUKADDİME 2 (2010): 79-96
RIS TY - JOUR T1 - ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ) AU - EDİP AKYOL Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 96 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ) %A EDİP AKYOL %T ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ) %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD AKYOL, EDİP . "ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ)". MUKADDİME 2 / 2 (February 2010): 79-96.
AMA AKYOL E . ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ). Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 2(2): 79-96.
Vancouver AKYOL E . ANADOLU'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI İLK HAÇLI YAPILANMASI (BİZANS â€&quot; SEYFÜDDEVLE el- HAMDNİ MÜCADELESİ). MUKADDİME. 2010; 2(2): 96-79.