Year 2010, Volume 2, Issue 2, Pages 53 - 78 2010-02-01

GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU
GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU

FERİDUN BİLGİN [1]

259 2980

Gırnata’nın Müslümanlarının 8 asır süren İspanya hakimiyetleri sona erdi. İspanyolların “megali ideası” olarak görülen Endülüs’ü yeniden ele geçirme, “Reconquista” hareketinin askerî ve siyasî evresi tamamlanmış oldu. Gırnata Müslümanlar’ın mal, can ve nesil emniyetini garanti altına alan bir anlaşma ile Hıristiyanlara teslim edildi. Fakat bir süre sonra (1499) İspanyol yönetimi İspanya’da “tek din” ve “tek ulus” politikaları doğrultusunda harekete geçti
Endülüs, İspanya, Reconquista
 • Ahbârü’l-′asr fî İnkıdâi devleti Benî Nasr. (müellifi meçhul) (1991). (H. Münis, Nşr.). Kahire.
 • Aguilera, M. B. (1983). Historia de la conquista de la nobilisima ciudad de loja. Granada: Ayuntamiento de Loja.
 • Baroja, J. C. (1957). Moriscos del reino de granada: (ensayo de historia social., Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
 • Bilgin, F. (2010). Nasrîler (Benî Ahmer) devleti sonrasında Endülüs’teki Müslümanlar (Moriskolar). Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bleda, J. (2001). Coronica de los moriscos de españa, Valencia: Universitad de Valencia.
 • Boronat y Barrachina, P. (1992). Los moriscos españoles y su expulsión. Granada: Universidad de Granada.
 • Braudel, F. (1994). Akdeniz ve Akdeniz dünyası.(Cilt 2) (M. A. Kılıçbay, Çev.). İstanbul: İmge.
 • Burin, A. G. ve Sandoval, A. G. (1996). Los Moriscos del Reino de Granada, segşn sínodo de Guadix de 1554.Granada.
 • Cecıl, R. (1996). The Spain inquistion. New York-London: Norton and Company.
 • Coleman, D. W. (1996). Creating Christian Granada: religion and community on the old-world frontier. 1492-1570. Urbana, Illinois.
 • Danvila y Collado, M. (1901). Los Moriscos Españoles y su expulsión. Valencia: Francisco Vives y Mora.
 • Dürârece, B. (1993). el-Endelüsiyyûne’l-Müslimûn ve muhâkemetü’t-teftiş, el-zikrâ hamsemie senetü li sukûtu Gırnata, 1492-1992. Zagvan.
 • Epalza, M. (1992). Los Moriscos antes y después de la Expulsión. Madrid: Editorial Mapfre. www.cervantesvirtual.com/FichaObra (12.09.2008).
 • Esteban, E. S. (1998). Felipe II y Los Moriscos Valencianos, Las Repercusiones de la revuelta Granadina (1568-1570). Universidad de Valladolid, Cátedral Felipe II (ed.) Salamanca.
 • Fernandez y Gonzalos. (1866). Estado social y politico detos Mudejeres de Castilla. Madrid.
 • Garía, B. L. ( 1993). El Retorno de Los Moros. (Mapfre. Ed.), İnmigración Magrebí en España. Madrid.
 • Gonzalo, C. G. (2007). Huellas de la sociedad musulmana granadina: la con- versión del Albayzín (1499-1500). En la España medieval, 30, 335-380.
 • Harvey, L. P. (2005). Muslims in Spain: 1500 to 1614. Chicago: University of Chicago Press.
 • Harvey, L. P. (1997). Capitulations of Granada (T. Ruiz, Çev.). (M. İberia, O. R. Constable, Ed.). Philadelphia.
 • Hitos, F. A. (1993). Mártires de la Alpujarra en la rebelión de los Moriscos (1568). Granada: Universidad de Granada.
 • İbn Haldun, Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed (ö. 808/1406) (1997). Kitâbü’l-Iber ve Dîvânü’l-Mübtedei ve’l-haber fî eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-berber ve men Âsarahum min zevî’s- sultâni’l-ekber. (Cilt VI). Beyrut: Dârü'l-fikr.
 • İnân, M. A. (1974). Asrü'l-murâbıtîn ve'l-muvâhhidîn fi'l-Mağrib ve'l- Endelüs. Kahire: Lecnetü't-Telif ve't-Terceme.
 • İnân, M.A.(1987). Nihâyetü'l-Endelüs ve târîhu'l-‘Arabi'l-mutenassırîn. Kāhire: Mektebetü'l-Hâncî.
 • Iversen, R. F. (2002). Prophecy and Politics: Moriscos and Christians in sixteenth and seventeenth century Spain. Yayınlanmamış doktora tezi, US, Princeton University.
 • Janer, D. F. (1857). Condicîon social de los Moriscos de España. Madrid: La Real Academia de la Hıstoria.
 • Kettanî, A. M. (1996). Gırnata’nın düşmesinden IX. yy. sonuna kadar Endülüs’te İslam (S. Erşahin, Çev.). Kutlu doğum haftası sempozyumu (1996). (s. 65-69). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Kettânî, A. M. (1992). İnbiâsü'l-İslâm fi'l-Endelüs, İslamabad: Câmiatü'l- İslâmiyyeti'l-Âlemiyye.
 • Lane-Poole, S. (1888). The Moors in Spain. London.
 • Lea, H. C. (2006). İspanya Müslümanları, Hıristiyanlaştırılmaları ve sürülmeleri (A. Davudoğlu, Çev.). İstanbul: Inkılâb Yayınları.
 • Lea, H. C. (1998). el-‘Arab ve'l-Müslimûn fi'l-Endelüs ba'de sukūti Gırnata (H. S. Kermî, Trc.). Beyrut: Dâru Lübnân.
 • Levi-Provençal. E. Nasrîler. İslam Ansiklopedisi. 9, 114-118.
 • Levi-Provençal, E. ve Baysun, M. C. (1979). Moriskolar, Longas, P. (1998). La Vida religiosa de Los Moriscos. Granada: Universidad de Granada.
 • Longas, P. (1993). el-Hayâtü’d-dîniyye li’l-Moriskiyyîn el-Endelüsiyyîn. (C. Abdurrahman, Çev.). Zağvan.
 • Makkarî, Ebü'l-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed (ö.1041/1631) (1998). Nefhu't-tîb min gusni’l-Endelüsi’r-ratîb ve zikru vezîrihâ Lisâni’d-dîn İbni’l-Hatîb = Urfü’t-tîb fi’t-ta‘rîf bi’l-vezîr İbni’l- Hatîb. (Cilt VI) (İhsan Abbas, Nşr.). Beyrut: Dâru Sâdır.
 • Marmol, L. C. (1797). Historia de rebellion y castigo de los Moriscos del Reino de Granada. Madrid: Sancha Basımevi.
 • Mendoza, D. H. (1830). Guerra de Granada. (B. Monfort, Haz.). Valencia: Libreria de Mallén y Berard.
 • Miller, K. A. (2000). Muslim minorities and the obligation to emigrate to Islamic territory: two fatwās from fifteenth-century Granada. Islamic Law and Society. 7/2, 256-288.
 • Moreno, A. A. (1982). The Spanish treatment of Moriscos as a model for the treatment of native Americans. Yayınlanmamış doktora tezi, Boston University, US.
 • Muñoz y Gaviria, D. J. (1861). Historia del Alzamiento de Los Moriscos, su expulsion de España. Madrid: Establecımıento Tıpografıcıo de Mellado.
 • Ortiz, A. D. ve Vincent, B. (1998). Târîhu Müslimi'l-Endelüs - Mûriskiyyûn (hayâtu ve me'sâtu ekâliyye. (A.S.Taha, Trc.). Katar.
 • O’Callaghan, J. F. (2004). Reconquest and crusade in medieval Spain. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Özdemir, M. (1996a). Gırnata. Diyanet İslam Ansiklopedisi. 14, 51-57.
 • Özdemir, M. (1996b). İspanya Krallığı’nın XVI. Yüzyılda Endülüs Müslü- manlarını Hıristiyanlaştırma Politikası, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 35, 243-284.
 • Rıdvân, N. A. (1998). Cühûdü'l-Osmâniyyîn li-inkâzi'l-Endelüs ve istirdâd fî matla. Mekke: Mektebetü tâlibi'l-Câmii.
 • Salim, S. A. (1993). A‘lakatü Mısır el-memlûkiyye bi Ğırnata kabîlu ve vukubu sukûtiha, el-zikrâ hamsemie senetü li sukûtu Gırnata, 1492-1992, Zagvan.
 • Sâmerrâî, H. İ. ve diğerleri. (2000). Târîhu'l-‘Arab ve hadâretihim fi'l- Endelüs, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-cedîd el-müttehide.
 • Sanz, J. A. C. ve García, P. P. (2002). Los Moriscos de Cortes y los Pallás. Valencia.
 • Tâhâ, A. Z. (2004). Hareketü’l-mukāvemeti’l-Arabiyyeti’l-İslâmiyye fi’l- Endelüs ba‘de sükûti Gırnata. Beyrut: Dârü’l-medâri’l-İslâmî.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1983). Osmanlı tarihi: İstanbul’un fethinden Kanuni Sultân Süleyman’ın ölümüne kadar.(Cilt 2). Ankara:Türk Tarih Kurumu.
 • Williams, D. S. (1993). Beyond the limits of genre: the rhetoric of History in the Guerras civiles de Granada. Princeton.
 • Yiğit, İ. (1985). Siyasi-dînî-kültürel-sosyal İslâm tarihi: Endülüs (Gırnata), Benî Ahmer devleti ve kuzey Afrika İslâm devletleri. (Cilt 9). İstanbul: Kayıhan Yayınevi.
 • Zayas, R. (1996). Endülüs’te yüz binlerce Müslüman katledildi. Endülüs’ten İspanya’ya. Ankara: TDV., 111.
 • http://www.newadvent.org/cathen/15030c.htm (Ekim 2009).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: FERİDUN BİLGİN

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210111, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {53 - 78}, doi = {10.19059/mukaddime.79068}, title = {GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU}, key = {cite}, author = {BİLGİN, FERİDUN} }
APA BİLGİN, F . (2010). GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU. MUKADDİME, 2 (2), 53-78. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210111
MLA BİLGİN, F . "GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU". MUKADDİME 2 (2010): 53-78 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210111>
Chicago BİLGİN, F . "GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU". MUKADDİME 2 (2010): 53-78
RIS TY - JOUR T1 - GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU AU - FERİDUN BİLGİN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 78 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU %A FERİDUN BİLGİN %T GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD BİLGİN, FERİDUN . "GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU". MUKADDİME 2 / 2 (February 2010): 53-78.
AMA BİLGİN F . GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 2(2): 53-78.
Vancouver BİLGİN F . GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU. MUKADDİME. 2010; 2(2): 78-53.