Year 2012, Volume 0, Issue 6, Pages 117 - 134 2012-06-01

ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

İsmail YÜKSEL [1] , Abdullah ADIGÜZEL [2]

238 1601

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu farklı alanlardan 114 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri Öz-değerlendirme anketi ile toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümünde betimsel istatistiklerden (aritmetik ortalama, standart sapma),t testinden ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Bulgular öğretmenlerin cinsiyetlerinin OTMG modeline ilişkin görüşlerinde farklılığa neden olduğunu; ölçeğin genelinde bayan öğretmenlerin Meslek Değerler ve Etik Davranışlar boyutunda erkek öğretmenlerin, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceri, Ölçme-Değerlendirme Becerileri ve Özel Alan Becerileri boyutunda bayan öğretmenlerin daha olumlu görüşlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca Çevre etkileşimi ve Veli iletişim boyutlarında beceriye dayalı alan öğretmenlerinin diğer alanlardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında önerilerde bulunulmuştur.
Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu farklı alanlardan 114 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri Öz-değerlendirme anketi ile toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümünde betimsel istatistiklerden (aritmetik ortalama, standart sapma),t testinden ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Bulgular öğretmenlerin cinsiyetlerinin OTMG modeline ilişkin görüşlerinde farklılığa neden olduğunu; ölçeğin genelinde bayan öğretmenlerin Meslek Değerler ve Etik Davranışlar boyutunda erkek öğretmenlerin, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceri, Ölçme-Değerlendirme Becerileri ve Özel Alan Becerileri boyutunda bayan öğretmenlerin daha olumlu görüşlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca Çevre etkileşimi ve Veli iletişim boyutlarında beceriye dayalı alan öğretmenlerinin diğer alanlardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında önerilerde bulunulmuştur.
Mesleki gelişim, Hizmetiçi eğitim, Okul temelli mesleki gelişim, yeterlik
 • Abuhmaid, A. (2011). Ict training courses for teacher professional development in Jordan. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4): 195-210.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö.(2005). Öğretmen Adaylarının Öz- Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma(Kastamonu İli Örneği), Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,13(1): 93-102
 • Avalos, B. (2011). Teacher Professional Development In Teaching And Teacher Education Over Ten Years. Teaching and Teacher Education, 27(1): 10-20.
 • Avalos, B. (1998). School-Based Teacher Development. The Experience Of Teacher Professional Groups In Secondary Schools In Chile. Teaching And Teacher Education, 14(3): 257-271.
 • Bishop, R., Berryman, M., Wearmouth, J., Peter, M., & Clapham, S. (2012). Professional Development, Changes In Teacher Practice And Improvements In Indigenous Students' Educational Performance: A Case Study From New Zealand. Teaching and Teacher Education, 28(5): 694- 705.
 • Demirkol, M. (2004). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Yönelik Okul- Temelli Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Etkinliklerinin Değerlendirmesi.
 • Diken, E. H., Balıbey, Ö., Karaçam, S., Demir, M., Akgül, P. and Yürük, N. (2008). In-Service Teachers’ Perception Regarding the Effectiveness of a School-Based Professional Development Program. Presented at the Sixteenth International Conference on Learning: Barcelona, Spain.
 • Evans, L. (2011). The 'Shape' Of Teacher Professionalism In England: Professional Development And The Changes Proposed In The 2010 White Paper. British Educational Research Journal, 37(5): 851-870. Professional
 • Kahyaoğlu, M .ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine Ilişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1): 73-84.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 21.Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, S. ve Kartallıoğlu, S. (2010). Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline Yönelik Koordinatör Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (2): 115-130.
 • Kösterelioğlu,İ. ve Kösterelioğlu, M.A.(2008). Okul Temelli Mesleki Gelişim Çalışmalarının Okullarda Öğrenen Örgüt Kültürü Oluşturmaya Katkısı. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 10 (2): 243-255.
 • Lewis, A. (2002). School Reform and Professional Development. Phi Delta Kappan, 83: 488- 489.
 • MEB. (2007). Öğretmen Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım Okul Temelli Mesleki Gelişim Süreç Raporu. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2008). İlköğretim Okullarında Okul Temelli Mesleki Gelişim Ve Bireysel Gelişim Programının Verimliliğinin Belirlenmesi Pilot Uygulamalar Raporu. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi
 • Owen, S. (2003). School Based Professional Development – Building Morale, Professionalism and Productive Teacher Learning Practices. Journal of Educational Enquiry, 4:102-128
 • Okutan, M. ve Kahveci, A. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Genel Öz Yeterlik Inançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi (Rize Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1): 27-42.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-Yeterlik algıları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17): 1-16
 • Taylor, M., Yates, A., Meyer, L. H., & Kinsella, P. (2011). Teacher Professional Leadership In Support Of Teacher Professional Development. Teaching and Teacher Education, 27(1): 85-94.
 • Truscott, D. M., & Truscott, S. D. (2004). A Professional Development Model For The Positive Practice Of School-Based Reading Consultation. Psychology in the Schools, 41(1): 51-65.
 • Thomas, C. N., Hassaram, B., Rieth, H. J., Raghavan, N. S., Kinzer, C. K., & Mulloy, A. M. (2012). The Integrated Curriculum Project: Teacher Change And Student Outcomes Within University-School Professional Development Collaboration. Psychology in the Schools, 49(5): 444-464.
 • Seferoğlu, S.S. (2009). Yeterlikler, Standartlar Ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Eğitimi. Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu. ss. 204-217. Ankara: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri Ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58: 40-45.
 • Sztajn, P., Hackenberg, A. J., White, D. Y., & Allexsaht-Snider, M. (2007). Mathematics Professional Development For Elementary Teachers: Building Trust Within A School-Based Mathematics Education Community. Teaching and Teacher Education, 23(6): 970-984.
 • Van Driel, J. H., & Berry, A. (2012). Teacher Professional Development Focusing On Pedagogical Content Knowledge. Educational Researcher, 41(1): 26-28.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail YÜKSEL

Author: Abdullah ADIGÜZEL

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { mukaddime210084, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {117 - 134}, doi = {10.19059/mukaddime.39538}, title = {ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, İsmail and ADIGÜZEL, Abdullah} }
APA YÜKSEL, İ , ADIGÜZEL, A . (2012). ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. MUKADDİME, 0 (6), 117-134. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19671/210084
MLA YÜKSEL, İ , ADIGÜZEL, A . "ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". MUKADDİME 0 (2012): 117-134 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19671/210084>
Chicago YÜKSEL, İ , ADIGÜZEL, A . "ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". MUKADDİME 0 (2012): 117-134
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - İsmail YÜKSEL , Abdullah ADIGÜZEL Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 134 VL - 0 IS - 6 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A İsmail YÜKSEL , Abdullah ADIGÜZEL %T ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2012 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 0 %N 6 %R %U
ISNAD YÜKSEL, İsmail , ADIGÜZEL, Abdullah . "ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". MUKADDİME 0 / 6 (June 2012): 117-134.
AMA YÜKSEL İ , ADIGÜZEL A . ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 0(6): 117-134.
Vancouver YÜKSEL İ , ADIGÜZEL A . ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. MUKADDİME. 2012; 0(6): 134-117.