Year 2013, Volume 0, Issue 8, Pages 13 - 36 2013-08-01

ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR
ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR

Emine Sonnur ÖZCAN [1]

241 729

A Cultural Historical Approach to the Arrival of Turks to Anatolia What sort of a picture does the Turks coming from Middle Asia and meeting with the Anatolian people present when considered from a cultural historical approach? The picture presented in this paper is mainly based on chronicles of Anatolian people who met the Turks and oral sources of Turks which were later translated to the written form. The most important difficulty we faced while writing this article was the fact that the sources mentioned have mostly political and legendary contents rather than cultural ones. However, we tried to trace the few cultural historical traces hidden among the lines of political history. In a similar manner, we tried to elucidate and describe the legendary elements and metaphors which were probably based on a practice or reality.
Orta Asya‟dan gelip Anadolu halklarıyla tanışan Türkler, kültür tarihi açısından ele alındığında nasıl bir fotoğrafla karşılaşırız? Bu makaleyle çekilen fotoğraf temel olarak Türkleri karşılarında bulan Anadolu halklarına ait kronikler ve Türklerin sözlü tarihlerinin daha sonraki yüzyıllarda yazıya aktarılmış kaynaklarına dayanmaktadır. Anılan kaynakların kültür tarihinden ziyade siyasi ve efsanevi izler taşıyor olması bu çalışma ortaya koyulurken karşılaşılan en büyük güçlüklerdir. Buna rağmen elden geldiğince siyasi tarih satırları arasına sıkışmış çok az miktardaki kültür tarihi unsurunun izi sürülmüş, efsanevi unsurlar ve metaforların hangi gerçekliğin soyutlaştırılmasıyla elde edildiği anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır.
 • Abu’l-Farac Tarihi (1999). (Ö.R. Doğrul, Haz.). TTK Yayınları: Ankara.
 • Anna Kommena (Tarihsiz), Alexiad (B. Umar, Çev.). İnkılap Kitabevi: İstanbul. Âşıkpaşaoğlu. (1949). Tevârîh-i Âl-i Osman (N. Atsız, Haz.). Türkiye Yayınevi: İstanbul.
 • Âzîmî Tarihi. (2006). (A. Sevim Haz.). TTK Yayınları: Ankara.
 • Bedrosyan, R. (1979). The Turco-Mongol invasions and the lords of Armenia in the 13-14th centuries (R. Bedrosian's Ph.D. Dissertation). Columbia University; http://www.rbedrosian.com/atmi1.htm
 • Cahen, C. (1994). Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler (Y. Moran, Çev.). eYayınları: İstanbul.
 • Cevad Ali (2001). Tarihu’l-Arab Kable’l-İslâm, Dâru‟l-Sâkî: Beyrut.
 • Dânişmendnâme. (2004). (Haz. N. Demir). Akçağ Yayınları: Ankara.
 • The Georgian Chronicle (1991). (R. Berdosian, Çev.). New York; http://rbedrosian.com/gc1.htm
 • Hetum Tarihi, (Tarihsiz). [History of the Tartars, The Flower of Histories of the East];http://rbedrosian.com/hetumint.htm İbn Battûta Seyahatnâmesi (2004). (A.Sait Aykut, Çev.) YKY: İstanbul.
 • İbnü’l-Adîm, Seçmeler (1989). (A. Sevim, Çev.). TTK Yayınları: Ankara.
 • İbnü’l-Adîm. (1998). (A. Sevim, Haz.). TTK Yayınları: Ankara.
 • Kaymaz, N. (1993). Malazgirt savaşı ile Anadolu‟nun fethi. Malazgirt Armağanı (İçinde). TTK Yayınları: Ankara.
 • Köymen, M. A. (1986). Tuğrul Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara. el-Mes‟ûdî (1893). Kitâbu’t-Tenbîh ve’l-İşrâf, Brill.
 • Patmut’iwn Aristakisi Lastivertc’woy (1963). (R. Berdosian, Çev.). Erevan;http://rbedrosian.com/alint.htm
 • Saltuknâme. (1987). (Ş. H. Akalın, Haz.). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara.
 • Sevim, A. (2000). Anadolu’nun Fethi. TTK Yayınları: Ankara.
 • The Chronicle of Smbat Sparapet. (1956). (R. Berdosian, Çev.). Venice;http://rbedrosian.com/cssint.htm
 • Turan, O. (2004). Selçuklular zamanında Türkiye. Ötüken Neşriyat: İstanbul. Umar, B. (1998). Türkiye halkının ortaçağ tarihi. İnkılap Yayınevi: İstanbul. Urfalı Mateos Vekayinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli. (2000). (H.D. Andreasyan, Çev.). TTK Yayınları: Ankara.
 • Yinanç, M. H. (1944). Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri. İstanbul Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Sonnur ÖZCAN

Dates

Publication Date: August 1, 2013

Bibtex @ { mukaddime210066, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {13 - 36}, doi = {10.19059/mukaddime.92661}, title = {ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Emine Sonnur} }
APA ÖZCAN, E . (2013). ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR. MUKADDİME, 0 (8), 13-36. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19669/210066
MLA ÖZCAN, E . "ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR". MUKADDİME 0 (2013): 13-36 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19669/210066>
Chicago ÖZCAN, E . "ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR". MUKADDİME 0 (2013): 13-36
RIS TY - JOUR T1 - ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR AU - Emine Sonnur ÖZCAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 36 VL - 0 IS - 8 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR %A Emine Sonnur ÖZCAN %T ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR %D 2013 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 0 %N 8 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Emine Sonnur . "ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR". MUKADDİME 0 / 8 (August 2013): 13-36.
AMA ÖZCAN E . ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 0(8): 13-36.
Vancouver ÖZCAN E . ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR. MUKADDİME. 2013; 0(8): 36-13.