Year 2018, Volume 9 , Issue 3, Pages 1 - 20 2018-12-31

Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi

Selin Türkeş-Kılıç [1]Bu makale, Avrupa Komşuluk Politikası’nda uluslararası göç olgusunun bir güvenlik konusuna dönüştürülmesini Kopenhag Okulu’nun Güvenlikleştirme Teorisi çerçevesinde incelemektedir. 2003-2015 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nun (2011 ve sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile birlikte) yazdığı İletişim Belgeleri’ndeki söylem mercek altına alınarak uluslararası göçün AKP içindeki inşa süreçleri güvenlik ekseninde değerlendirilmektedir. AKP söyleminde farklı zamanlarda tercih edilen yasadışı ve düzensiz göç/göçmen, mülteci krizi gibi ifadelerin nasıl oluştuğu ve ne şekilde güvenlik sorunu haline getirildiği çalışmanın odak noktalarını oluşturmaktadır. Güvenlikleştirme söyleminin göç politikaları ile ilgili konuların geleneksel politika alanından olağan politika oluşturma prosedürlerinin dışında ele alınabildiği acil durum politikasına aktarılmasını kolaylaştırmak için bilinçli olarak kullanıldığı varsayımına dayanan bu çalışma, Avrupa Birliği’nin uluslararası göçe karşı alabileceği olağan üstü politika önlemlerinin bu ifadeler aracılığıyla meşrulaştırıldığı iddiasını savunmaktadır.


Avrupa Komşuluk Politikası, düzensiz göç, mülteci, Kopenhag Okulu, güvenlikleştirme
 • Alcalde, X. (2016). Why the refugee crisis is not a refugee crisis. Refugees Welcome, 29(November).
 • Art, R. (1993). Security. Joel Krieger (Ed.), The Oxford Companion to Politics of the World içinde (ss. 820–822). New York, Oxford: Oxford University Press.
 • Batir, K. (2017). Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye İle AB Arasında İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme, 585–604.
 • Baysal, B. ve Lüleci, Ç. (2015). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 22(22).
 • Bilgin, P. (2010). Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları. SAREM Journal of Strategic Studies, 8(14), 69–96.
 • Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması : Kavramsal Dörtlüsü Güvenlik , Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü. Uluslararasi İlişkiler, 5(18), 1–47.
 • Butler, G. (2016). Legal Response to the European Union’s Migration Crisis, 19, 277–310. https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/24/24.pdf#page=13 adresinden erişildi.
 • Buzan, B. (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 • Buzan, B., Waever, O. ve Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.
 • Carter, D. M. (1997). States of Grace: Senegalese in Italy and the New European Immigration. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
 • Chou, M. H. (2009). The European security agenda and the “external dimension” of EU asylum and migration cooperation. Perspectives on European Politics and Society, 10(4), 541–559. doi:10.1080/15705850903314825
 • Cianciara, A. K. (2017). Stability, security, democracy: explaining shifts in the narrative of the European Neighbourhood Policy. Journal of European Integration, 39(1), 49–62. doi:10.1080/07036337.2016.1256397
 • Commission of the European Communities. (2003). Communication from the Commission Wider Europe - Neighbourhood: A New Framework for Relations with out Eastern and Southern Neighbours. COM (2003), 104.
 • Commission of the European Communities. (2004). Communication from the Commission: European neighbourhood policy: strategy paper. COM (2004), 373.
 • Commission of the European Communities. (2006a). Communication from the Commission on Policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals. COM (2006), 402.
 • Commission of the European Communities. (2006b). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Strengthening the European Neighbourhood Policy. COM (2006), 726.
 • Council of Europe. (2006). Human rights of irregular migrants, 1509, 1–4.
 • De Genova, N. P. (2002). Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life. Annual Review of Anthropology, 31(1), 419–447. doi:10.1146/annurev.anthro.31.040402.085432
 • Diez, T. (2005). Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering `Normative Power Europe’. Millennium - Journal of International Studies, 33(3), 613–636. doi:10.1177/03058298050330031701
 • Diez, T. ve Manners, I. (2007). Reflecting on normative power Europe. F. Berenskoetter ve M. J. Williams (Ed.), Power in World Politics içinde . Oxon: Routledge.
 • Emiliani, T. (2017). E Pluribus Unum? the Communitarization of Eu Migration, Asylum and Border Management Policies in Times of Crisis. European Integration Studies, 11, 19–30. doi:10.5755/j01.eis.0.11.18956
 • EU Monitor. (2015). 2015 EMN Conference - The migrant crisis and the challenges facing the Schengen Area in the eyes of experts , European insitutions and border management professionals. EU Monitor Resmi Websitesi. https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy1m6c1f5jj?ctx=vh1alz099lwi&start_tab0=400&layout=print adresinden erişildi.
 • European Commission. (2010). Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Taking Stock of the European Neighbourhood Policy. COM (2010), 207.
 • European Commission. (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A dialogue for migration, mobility and security with the southern Mediterranean countries COM(2011) 29. COM(2011), 292.
 • European Commission DG NEAR. (2016). Strategic Plan 2016-2020. Ares, 1724480(October).
 • European Commission ve High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. (2015). Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Review of the European Neighbourhood Policy. JOIN (2015), 50.
 • European Council. (2003). A Secure Europe in a Better World - European Security Strategy. Brussels.
 • European Parliament. (2009). Situation of Fundamental Rights in the European Union 2004-2008: European Parliament Resolution of 14 January 2009 on the Situation of Fundamental Rights in the European Union 2004-2008, 0019(January). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//EN adresinden erişildi.
 • Eurostat. (2017). Asylum statistics. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained/ adresinden erişildi.
 • Greussing, E. ve Boomgaarden, H. G. (2017). Shifting the refugee narrative? An automated frame analysis of Europe’s 2015 refugee crisis. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(11), 1749–1774. doi:10.1080/1369183X.2017.1282813
 • Hadfield, A. ve Zwitter, A. (2015). Analyzing the EU Refugee Crisis: Humanity, Heritage and Responsibility to Protect. Politics and Governance, 3(2), 129. doi:10.17645/pag.v3i2.507
 • Huysmans, J. (2000). The European Union and the Securitisation of Migration. Journal of Common Market Studies, 38(5), 751–77.
 • Jubilut, L. L. (2017). Refugees are victims of the crisis , not the creators. World Economic Forum Official Website. 20 Eylül 2018 tarihinde https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-refugee-crisis-or-a-crisis-for-refugees adresinden erişildi.
 • Krzyżanowski, M., Triandafyllidou, A. ve Wodak, R. (2018). The Mediatization and the Politicization of the “Refugee Crisis” in Europe. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 16(1–2), 1–14. doi:10.1080/15562948.2017.1353189
 • Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü : Avrupa ’ da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi. Uluslararasi Iliskiler, 10(39).
 • Manners, I. (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? JCMS: Journal of Common Market Studies, 40(2), 235–258. doi:10.1111/1468-5965.00353
 • Manners, I. (2006). Normative power Europe reconsidered: beyond the crossroads. Journal of European Public Policy, 13(2), 182–199. doi:10.1080/13501760500451600
 • Mitzen, J. (2018). Anxious community: EU as (in)security community. European Security, 27(3), 393–413. doi:10.1080/09662839.2018.1497985
 • Ruz, C. (2015). The battle over the words used to describe migrants. BBC News Magazine. 6 Ekim 2018 tarihinde https://www.bbc.com/news/magazine-34061097 adresinden erişildi.
 • Sciortino, G. (2004). Between phantoms and necessary evils. Some critical points in the study of irregular migrations to Western Europe. IMIS-Beiträge, 17–43.
 • Toğral, B. (2012). Securitization of Migration in Europe: Critical Reflections on Turkish Migration Practices. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 11(2), 65–77. http://dergipark.gov.tr/alternatives/issue/1686/20850%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91248715&site=ehost-live&scope=site adresinden erişildi.
 • Uluslararası Af Örgütü. (2016). Syria’s refugee crisis in numbers. 1 Ekim 2018 tarihinde https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers/ adresinden erişildi.
 • United Nations High Commissioner for Refugees. (1992). Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, (April 1954).
 • Waever, O. (1995). Securitisation and Desecuritisation. R. D. Lipschutz (Ed.), On Security içinde (ss. 46–86). New York, N.Y.: Columbia University Press.
 • Yılmaz Elmas, F. (2016). Avrupa Birliği Göç-Dış Politika İlişkisinde Paradigma Değişimi. Ankara Üniversitesi.
 • Zaun, N. (2018). States as Gatekeepers in EU Asylum Politics: Explaining the Non-adoption of a Refugee Quota System. Journal of Common Market Studies, 56(1), 44–62. doi:10.1111/jcms.12663
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2767-3649
Author: Selin Türkeş-Kılıç (Primary Author)
Institution: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { mukaddime470606, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1 - 20}, doi = {10.19059/mukaddime.470606}, title = {Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi}, key = {cite}, author = {Türkeş-Kılıç, Selin} }
APA Türkeş-Kılıç, S . (2018). Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi. Mukaddime , 9 (3) , 1-20 . DOI: 10.19059/mukaddime.470606
MLA Türkeş-Kılıç, S . "Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi". Mukaddime 9 (2018 ): 1-20 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/41975/470606>
Chicago Türkeş-Kılıç, S . "Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi". Mukaddime 9 (2018 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi AU - Selin Türkeş-Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.470606 DO - 10.19059/mukaddime.470606 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 9 IS - 3 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.470606 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.470606 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi %A Selin Türkeş-Kılıç %T Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi %D 2018 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 3 %R doi: 10.19059/mukaddime.470606 %U 10.19059/mukaddime.470606
ISNAD Türkeş-Kılıç, Selin . "Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi". Mukaddime 9 / 3 (December 2019): 1-20 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.470606
AMA Türkeş-Kılıç S . Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(3): 1-20.
Vancouver Türkeş-Kılıç S . Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi. Mukaddime. 2018; 9(3): 20-1.