Year 2018, Volume 9 , Issue 2, Pages 155 - 180 2018-11-29

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü

Burcu Doğanalp [1] , Aslı Kaplan [2]


Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar algılamalarının örgütsel özdeşleşme üzerine etkisini ve kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde kurumsal itibarın aracı rolünü  analiz etmektir. Araştırmanın örneklemini Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 268 personel oluşturmaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; kurumsal sosyal sorumluluk ve alt boyutları olan ekonomik, etik ve gönüllü sorumluluğun örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak kurumsal sosyal sorumluluğun alt boyutlarından hukuki sorumluluğun örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ortaya konmuştur. Kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kurumsal itibarın kurumsal sosyal sorumluluk ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide kısmi aracı rolü oynadığı tespit edilmiştir. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Örgütsel Özdeşleşme
 • Abratt, Russell and Kleyn Nicola (2012). Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: Reconciliation and integration. European Journal of Marketing, 46 (7/8), 1048-1063.
 • Adeneye, Yusuf Babatunde and Ahmed, Maryam (2015). Corporate social responsibility and company performance. Journal of Business Studies Quarterly, 7(1), 151-166.
 • Akdoğan, A. Asuman, Arslan, Aykut ve Demirtaş, Özgür (2016). A strategic influence of corporate social responsibility on meaningful work and organizational identification, via perceptions of ethical leadership. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 235, 259-268.
 • Akgül, Aziz ve Çevik, Osman (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Aksak, Emel Ozdora, Ferguson, Mary Ann and Duman, Sirin Atakan (2016). Corporate social responsibility and CSR fit as predictors of corporate reputation: A global perspective. Public Relations Review, 42, 79-81.
 • Alnıaçık, Esra, Alnıaçık Ümit ve Genç, Nurullah (2010). Kurumsal itibar bileşenlerinin algılanan önemi demografik özelliklerden etkilenmekte midir? Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(23), 93-114.
 • Barnett, Michael L., Jermier, John M. and Lafferty, Barbara, A. (2006). Corporate reputation: The definitional landscape. Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.
 • Baron, Reuben M. and Kenny, David A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in Social Psychological Research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Blowfield, Michael (2005). Corporate social responsibility: Reinventing the meaning of development. International Affairs, 81(3), 515-524.
 • Brammer, Stephen, He, Hongwei and Mellahi, Kamel (2015). Corporate social responsibility, employee organizational identification, and creative effort: The moderating impact of corporate ability. Group and Organization Management, 40(3), 323-352.
 • Branco, Manuel Castelo and Rodrigues, Lucia Lima (2007). Positioning stakeholder theory within the debate on corporate social responsibility. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 12(1), 5-15.
 • Campbell, John L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32(3), 946-967.
 • Carmeli, Abraham, Gilat, Gershon and Weisberg, Jacob. (2006). Perceived external prestige, organizational identification and affective commitment: A stakeholder approach. Corporate Reputation Review, 9(1), 92-104.
 • Carroll, Archie B. (1979). A Three-Dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.
 • Carroll, Archie B. (1991). The Pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 39-48.
 • Caruana, Albert (1997). Corporate reputation: concept and measurement. Journal of Product & Brand Management, 6(2), 109-118.
 • Chun, Rosa (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews, 7(2), 91-109.
 • Çalışkan, Osman ve Ünüsan Çağatay (2011). Otel çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algısının iş tatmini ve işte kalma niyetine etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(2), 154-166.
 • Dahlsrud, Alexander (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 1-13.
 • Edwards, Martin R. (2005). Organizational identification: A conceptual and operational review. International Journal of Management Reviews, 7(4), 207-230.
 • Feldman, Percy Marquina, Bahamonde, Rolando Arellano and Bellido Isabelle Velasquez (2014). A new approach for measuring corporate reputation. Revista de Administração de Empresas, 54(1), 53-66.
 • Fombrun, Charles and Shanley, Mark (1990). What’s in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33(2), 233-258.
 • Fombrun, Charles J., Gardberg, Naomi A. and Sever, Joy M. (2000). The reputation quotientSM: A multi-stakeholder measure of corporate reputation. The Journal of Brand Management, 7(4), 241-255.
 • Gazzola, Patrizia (2014). Corporate social responsibility and companies' reputation. Network Intelligence Studies, 1(3), 74-84.
 • Geçikli, Fatma, Erciş, M. Serdar ve Okumuş, Meryem (2016). Kurumsal itibarın bileşenleri ve parametreleri üzerine deneysel bir çalışma: Türkiye'nin öncü kurumlarından biri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1549-1562.
 • Glavas, Ante and Godwin, Lindsey N. (2013). Is the perception of goodness good enough? Exploring the relationship between perceived corporate social responsibility and employee organizational identification. Journal of Business Ethics, 114, 15-27.
 • Gujarati, Damodar N. (1999). Temel Ekonometri. (Çevirenler: Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Gümüş, Murat ve Öksüz, Burcu (2009). Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hair, Joseph. F., Black, William C. and Babin, Barry J. (2006). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Joseph, Amita V. (2009). Successful examples of corporate social responsibility. Indian Journal of Industrial Relations, 44(3), 402-409.
 • Kaplan, Metin (2013). Kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 77-97.
 • Keh, Hean Tat and Xie, Yi (2009). Corporate reputation and customer behavioral intentions: The roles of trust, identification and commitment. Industrial Marketing Management, 38, 732-742.
 • Kim, Hae-Ryong, Lee, Moonkyu, Lee, Hyoung-Tark, and Kim, Na-Min (2010). Corporate social responsibility and employee-company identification. Journal of Business Ethics, 95(4), 557-569.
 • Mael, Fred A. and Tetrick, Lois E. (1992). Identifying organizational identification. Educational and Psychological Measurement, 52, 813-824.
 • Mael, Fred and Ashforth, Blake E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
 • Maignan, Isabelle and Ferrell, O.C. (2000). Measuring corporate citizenship in two countries: The case of the United States and France. Journal of Business Ethics, 23, 283-297.
 • Melton, E. Nicole and Cunningham, George B. (2014). Examining the workplace experiences of sport employees who are LGBT: A social categorization theory perspective. Journal of Sport Management, 28, 21-33.
 • Milton, Sharlene Allen, Sinclair, Michael M. and Vakalahi, Halaevalu Ofahengaue (2016). Organizational Identification: Perspectives of dispersed social workers. Authors, 17(2), 285-303.
 • Mozes, Michal, Josman, Zvi and Yaniv, Eyal (2011). Corporate social responsibility, organizational identification and motivation. Social Responsibility Journal, 7(2), 310-325.
 • Olajide, Fadun Solomon (2014). Corporate social responsibility (CSR) practices and stakeholder expectations: The Nigerian Perspectives. Research in Business and Management, 1(2), 13-31.
 • Öncer, Ayla Zehra ve Yıldız, Müge Leyla (2012). The impact of ethical climate on relationship between corporate reputation and organizational identification. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 714-723.
 • Öz, Ela Ünler ve Bulutlar, Füsun (2009). Algılanan kurumsal itibar ve kurumdan ayrılma niyeti arasındaki ilişkide bir ara değişken olarak özdeşleşmenin rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 35-52.
 • Özdemir, Hilal Ö. (2007). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: Opet Çalışanlarına Yönelik Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul.
 • Podnar, Klement (2011). Perceived external prestige, organizational identification and organizational commitment: An empirical examination. TEORIJA PRAKSA, 48(6), 1611-1627.
 • Preacher, Kristopher J. and Hayes, Andrew F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731.
 • Preacher, Kristopher J. and Hayes, Andrew F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
 • Sen, Sankar, Bhattacharya, C.B. and Korschun, Daniel (2006). The role of corporate social responsibility in strengthening multiple stakeholder relationships: A field experiment. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 158-166.
 • Sen, Sarkar and Bhattacharya, C.B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. Journal of Marketing Research, 38, 225-243.
 • Stuebs, Marty and Sun, Li (2011). Corporate social responsibility and firm reputation. Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, 12(1), 33-56.
 • Tinik, Hacı Mert (2014). Reklam Kısıtı Olan Sektörlerde Bütünleşik Pazarlama İletişimi Uygulamalarının Kurumsal İtibar Üzerindeki Rolü; Bağımsız Denetim Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tüzüner, Lale ve Özaslan, Burcu Özge (2009). Kurumsal sosyal sorumluluğa yön veren yönetim teorileri açısından Türk işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. 21-23 Mayıs. Eskişehir, 212-216.
 • Ural, Ayhan ve Kılıç, İbrahim (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uzunoğlu, Ebru ve Öksüz, Burcu (2008). Kurumsal itibar riski yönetimi: Halkla ilişkilerin rolü. Selçuk İletişim, 5(3), 111-123.
 • Van Marrewijk, Marcel (2003). Concepts and definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between agency and communion. Journal of Business Ethics, 44, 95-105.
 • Zhao, Yiqing, Zu, Binghui, Li, Zhongxue and Li, Cuiping (2014). Corporate social responsibility assessment: A multi-dimensional and dynamic perspective. Mining Technology, 123(4), 230-239.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Burcu Doğanalp
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Aslı Kaplan (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 29, 2018

Bibtex @research article { mukaddime441201, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {155 - 180}, doi = {10.19059/mukaddime.441201}, title = {Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü}, key = {cite}, author = {Doğanalp, Burcu and Kaplan, Aslı} }
APA Doğanalp, B , Kaplan, A . (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü. Mukaddime , 9 (2) , 155-180 . DOI: 10.19059/mukaddime.441201
MLA Doğanalp, B , Kaplan, A . "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü". Mukaddime 9 (2018 ): 155-180 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/40691/441201>
Chicago Doğanalp, B , Kaplan, A . "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü". Mukaddime 9 (2018 ): 155-180
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü AU - Burcu Doğanalp , Aslı Kaplan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.441201 DO - 10.19059/mukaddime.441201 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 180 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.441201 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.441201 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü %A Burcu Doğanalp , Aslı Kaplan %T Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü %D 2018 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.441201 %U 10.19059/mukaddime.441201
ISNAD Doğanalp, Burcu , Kaplan, Aslı . "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü". Mukaddime 9 / 2 (November 2018): 155-180 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.441201
AMA Doğanalp B , Kaplan A . Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(2): 155-180.
Vancouver Doğanalp B , Kaplan A . Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü. Mukaddime. 2018; 9(2): 180-155.