Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 189 - 208 2018-05-30

Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma

Hasan Köşker [1]


 Son yıllarda dünyada kültür turizmine olan talep artarak devam etmektedir. Türkiye tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri bakımından dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden birisidir. Buna rağmen Türkiye’nin kültür turizmi pazarındaki payı, dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. Bu araştırmanın amacı tarihin, kültürün ve geleneğin beşiği olan Ahlat’ın kültürel turizm potansiyelinin tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. Araştırma verileri doküman incelemesi, gözlem ve yüz yüze görüşmeler elde edilmiştir. Ahlat, Orta Asya Türk kültürü ile Anadolu Türk kültürü arasında bir köprü görevi üstlenmekte ve Türklerin sosyo-kültürel özellikleri hakkında önemli ip uçları veren bir açık hava müzesi niteliğindedir. Araştırma, tarihin en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığı ile Türklerin anıt mezar geleneğini yansıtan kümbetlerin Ahlat’ın en önemli kültürel değerlerinden olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ahlat, Kültür, Kültür Turizmi, Selçuklu Mezarlığı
 • Ahlat Kaymakamlığı, 16 Ocak 2017 tarihinde, http://www.ahlat.gov.tr/ ekitap/ Default.html adresinden alınmıştır.
 • Anderson, W. (2015). Culturel tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzanya. Journal of Tourism ans Culturel Change, 13(3), 208-224. DOI: 10.1080/ 14766825.214935387.
 • Bachleitner, R. ve Zins, A. H. (1999). Cultural tourism in rural communities: The residents’ perspective. Journal of business research, 44(3), 199-209.
 • Bayazıt, M., Ceylan, U. ve Saylan, U. (2012). Geleneksel el sanatlarının bölge turizmine etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Journal of Life Sciences, 1(1), 899-908.
 • Belli, O. (2013). Türk kültüründe taş balbal ve insan biçimli heykeller. I. Ahlat-Avrasya bilim, kültür ve sanat sempozyumu bildirileri kitabı içinde (ss.56-78). I. Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ahlat-Bitlis.
 • Bingöl, Y. (2013). İshak Paşa türbesinin mimari tasarımının Ahlat kümbetleri ile karşılaştırması. I. Ahlat-Avrasya bilim, kültür ve sanat sempozyumu bildirileri kitabı içinde (ss.133-142). III. Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ahlat-Bitlis.
 • Bitlis, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahlat? 20 Ocak 2017 tarihinde, http://www.bitliskulturturizm.gov.tr/TR,56224/ahlat.html adresinden alınmıştır.
 • Çakır, M. ve Yalçın, A. E. (2012). Kültür ve turizm tanıtımında bir araç olarak internet kullanımı. Web: http://teftis. kulturturizm. gov. tr/Eklenti/4715 (18.11. 2013).
 • Çetin, T. ve Gürgül, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin Bartın’ın doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 255-274.
 • Değirmencioğlu, Ö. ve Ahipaşaoğlu, S. (2003). Anadolu’da turizm rehberliği temel bilgileri.4. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Doğan, H. Z. (2003). Turizmin sosyo- kültürel temelleri. İkinci Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğru, M., Alyılmaz, C., Karahan, R., Yakar., M., Ulvi, A. ve Toprak, A.S. (2015). Ahlat Selçuklu mezar taşlarının 3 boyutlu lazer tarayıcılar ile modellenmesi. III. Ahlat-Avrasya bilim, kültür ve sanat sempozyumu bildirileri kitabı içinde (ss.12-17). III. Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ahlat-Bitlis.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: Kültürel turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 15, 51-59.
 • Eyigün, S. ve Oral, B. (2013). Ahlat ilçesinin sosyo-kültürel önemi ve Ahlat halkının turizm algısı üzerine bir araştırma. I. Ahlat-Avrasya bilim, kültür ve sanat sempozyumu bildirileri kitabı içinde (ss.414-425). I. Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ahlat-Bitlis.
 • Gülcan, B. (2010). Türkiye’de kültür turizminin ürün yapısı ve somut kültür varlıklarına dayalı ürün farklılaştırma ihtiyacı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 99-110.
 • Günal, V. (2005). Mardin İli’nde kültürel turizm potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi, 11, 91-122.
 • Houghes, H. (2002). Culture and tourism: A framework for further analysis. Managing Leisure, 7, 164-175.
 • Jovicic, D. (2014). Culturel tourism in the context of relations between mass and alternative tourism. Current Issues in Tourism, 19(6), 605-612. DOI: 10.1080/13683500.2014. 932759.
 • Karahan, R. ve Bak, S. (2015). Ahlat Meydan Mezarlığı mezar taşlarında kitabe içerikleri. III. Ahlat-Avrasya bilim, kültür ve sanat sempozyumu bildirileri kitabı içinde (ss.24-33). III. Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ahlat-Bitlis.
 • Kozak, M. A. ve Bahçe, A. S. (2009). Özel ilgi turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (2007). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, (Yayın no: 3085).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür nedir? 10 Mayıs 2017 tarihinde http://www.kultur.gov.tr/ TR,96254/kultur.html adresinden alınmıştır.
 • McKercher, B., Cros, H. D., ve McKercher, R. B. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. Haworth Hospitality Press.
 • McKercher, B., Ho, P. S.Y. ve Cros, H.D. (2005). Relationship between tourism and cultural heritage management: evidence from Hong Kong. Tourism management, 26(4), 539-548.
 • Okumuş, F., Avcı, U., Kılıç, İ. ve Walls, A.R. (2012). Culurel tourism in Turkey: A missed opportunity. Journal of Hospital Marketing & Management, 21, 638658. DOI: 10.1080./19368623.2012.627231.
 • Özdemir, Ü. (2011). Safranbolu’nun kültürel miras kaynakları ve korunması. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 129-142.
 • Öztürk, Ş. (2013). Ahlat’ta mimari su yapıları. I. Ahlat-Avrasya bilim, kültür ve sanat sempozyumu bildirileri kitabı içinde (ss.143-161). I. Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ahlat-Bitlis.
 • Resmi Gazete, Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi. 15 Ocak 2017 tarihinde, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2011/12/20111202-2.htm adresinden alınmıştır.
 • Richards, G. ve Wilson J. (2006). Devoloping creativity in tourist experiences: A solution to serial reproduction of culture? Tourism Management, 27(6), 1209-1223. DOI:10.1016/j.tourman.2005.06.002.
 • Samidi, M. (2001). Cultural heritage preservation and presentation ın Indonesia. In Workshop (Vol. 6).
 • Şenol, F. (2008). Turizm coğrafyası yöresel turizm kaynaklarımız ve dünya harikaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tapur, T. (2009). Konya İli’nde kültür ve inanç turizmi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 473-492.
 • Trt haber, Kubbet-ül İslam? http://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/ kubbet-ul-islam-ziyaretcilerini-bekliyor-265406.html adresinden alınmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanlığı, Tamamlanan projeler. 18 Ocak 2017 tarihinde, https://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/tamamlananprojeler/ adresinden alınmıştır.
 • UNESCO, Dünya geçici kültürel miras listesi, 10 Ocak 2017 tarihinde, http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=tr adresinden alınmıştır.
 • Uslu, A. ve Kiper, T. (2006). Turizmin kültürel miras üzerindeki etkileri: Beypazarı/Ankara örneğinde yerel halkın farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3), 305-314
 • Uygur, S.M. ve Baykan, E. (2007). Kültür turizmi ve turizmin Kültürel varlıklar üzerindeki etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.
 • Uygur, A., Göral, R. ve Bozkurt, İ. (2015). Muğla İli Milas İlçesi’nin kültür turizmi açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 95-105.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 8. Tıpkı Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0662-8301
Author: Hasan Köşker (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2018

Bibtex @research article { mukaddime356645, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {189 - 208}, doi = {10.19059/mukaddime.356645}, title = {Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Köşker, Hasan} }
APA Köşker, H . (2018). Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Mukaddime , 9 (1) , 189-208 . DOI: 10.19059/mukaddime.356645
MLA Köşker, H . "Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma". Mukaddime 9 (2018 ): 189-208 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/37049/356645>
Chicago Köşker, H . "Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma". Mukaddime 9 (2018 ): 189-208
RIS TY - JOUR T1 - Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma AU - Hasan Köşker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.356645 DO - 10.19059/mukaddime.356645 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 208 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.356645 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.356645 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma %A Hasan Köşker %T Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.356645 %U 10.19059/mukaddime.356645
ISNAD Köşker, Hasan . "Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma". Mukaddime 9 / 1 (May 2018): 189-208 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.356645
AMA Köşker H . Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(1): 189-208.
Vancouver Köşker H . Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Mukaddime. 2018; 9(1): 208-189.