Nüzhet Ortanca'nın Manzum Sâib-i Tebrîzî Tercümesinin Çeviri İşlemleri Açısından Tahlili / An Analysis of Nüzhet Ortanca’s Metrical Translation of Sâib-i Tebrîzî from the Point of Translation Procedures

Emrullah YAKUT
1.664 665

Öz


Mehmet Nüzhet (Ortanca)'nın Sâib-i Tebrîzî (ö. 1670-71) divanından seçtiği bazı hikemî beyit ve müfredler için yaptığı manzum tercümesi de, küçük hacimli bir eser olmasına rağmen, bu noktada önemli veriler sunmaktadır. Çalışmamızda, kaynak metindeki lafız ve mana münasebetlerinin hedef dile aktarılmasındaki zorluklar ve mütercimin uyguladığı çeviri işlemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu çeviri işlemlerinden yola çıkılarak, çeviride her zaman tartışma konusu olan serbest ve sadık çeviri ikilemi bağlamında, Mehmet Nüzhet'in manzum tercümesinin durduğu yer ortaya konulmuştur. İncelemenin sonunda ise tercümenin transkripsiyonlu metni ve kaynak metin birlikte sunulmaktadır.


Anahtar kelimeler


Mehmet Nüzhet Ortanca, Sâib-i Tebrizî, manzum tercüme, çeviri işlemleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19059/mukaddime.98802

Referanslar


Aksoy, M. (2011). Moderniteye Karşı Geleneğin Savaşçısı: Hacı İbrahim Efendi. Ankara: Akçağ.

Cary, E. (2008). "Nasıl Çevirmeli?", (Çev. M. Rifat, S. Rifat). Çeviri Seçkisi II, (Haz. M. Rifat), s. 55-60. İstanbul: Sel Yay.

Demirezen, M. (1991). Çeviride Kayıplar Sorunu. Çeviribilim ve Uygulamaları, 115-128, Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü.

Ergin, O. (1941). Türkiye Maarif Tarihi, C. III. İstanbul: Osmanbey Matbaası.

İnal, İ. M. K. (2000). Son Asır Türk Şairleri, C. III, (Haz.: Hidayet Özcan). Ankara: AKMB Yay.

Kurt, S. (2013). Özel İslam Mektepleri. İstanbul: Yitik Hazine Yay.

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies Theories and Applications. New York: Routledge.

Revnakoğlu, C. (2003). Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü, (Haz. D. Bayın, İ. Dervişoğlu). İstanbul: Kırkambar Kitaplığı.

Rifat, M. (2008). “Göstergebilim Açısından Çeviri Etkinliği, Çeviri Kuramı ve Çeviri Kuramının Kuramı”. Çeviri Seçkisi 1 (Haz. M. Rifat), s. 240-252. İstanbul: Sel Yay..

Safa, Z. (1379). Tarih-i Edebiyyat-ı İran, C. IV (Tahlis: Dr. Muhammed Turabi). Tahran: İntişarat-ı Firdevs.

Tuman, N. (2001). Tuhfe-i Nâilî, C. II. (Haz. Cemal Kurnaz). Ankara: Bizim Büro Yay.

Ünlü, O. (2001). “Şerh-i Divan-ı Sâib-i Tebrizî’den Elif Harfli Gazeller”. (Basılmamış YL Tezi), Celal Bayar Üniversitesi, SBE. Manisa.

Vinay, J.P., Darbelnet, J. (2004). “A Methodology For Translation” , Translated by J.C. Sager and M.J. Hamel. The Translation Studies Reader, (ed. L. Venuti) s. 84-93. Taylor&Francis e-Library.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711