Bilgi Üretiminde ve Bilginin Niteliğinde İktidarın Rolü: 16. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Örneği / Role of the Power in Production of Knowledge and Its Quality: Case of 16th Century Ottoman Empire

Ali CANÇELİK
2.375 792

Öz


Bilgi üretimi ve dolaşımı, arz-talep; iltifat-marifet ilişkisi üzerine kuruludur. Bilginin ortaya çıkması ve gelişmesi, iktidar ve toplum tabakalarıyla doğrudan ilgilidir. Bu ilişki, farklı biçimlerde her zaman bulunmaktadır. Bilgi, iktidara; iktidar da bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İktidar, toplumun bütün tabakalarında bilginin dolaşımını sağlamaktadır; bunun için de her tabakaya kadar ulaşabilen bir ağ kurmaktadır. Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılından örnekler sunulmuştur. Osmanlı iktidarının bilgi, bilgin, sanat ve sanatkâr ile ilişkisi; bilgi üretimindeki rolü incelenmiş; dönemin eserleriyle desteklenmiştir. Yönetimin destek anlayışında en temel etkenin kabiliyet ve liyakat olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, iktidar, üretim, Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyıl.


Anahtar kelimeler


Bilgi, iktidar, üretim, Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyıl

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19059/mukaddime.16176

Referanslar


Abacı, A. (1974). Farsça Selîm-nâmeler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Akgün, A. (1995). Hoca Mehmed Efendi İbtihâcü’t-Tevârih. Yayımlanmamış Doktora Tezi İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Akıllı, K. (2008). Peçevî Tarihi (184b-218a) Metin, Edisyon Kritik, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Althusser, L. (2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. (Y. Alp, M. Özışık, çev.) İstanbul: İletişim.

Andrews, W. G. (2000). Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı (T. Güney, Çev.). İstanbul:

Andrews, W. G. (2000). Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı (T. Güney, Çev.). İstanbul:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711