ANADOLUYLA TANIŞAN TÜRKLER'E KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN BAKIŞLAR

Emine Sonnur ÖZCAN
2.864 783

Öz


Orta Asya‟dan gelip Anadolu halklarıyla tanışan Türkler, kültür tarihi açısından ele alındığında nasıl bir fotoğrafla karşılaşırız? Bu makaleyle çekilen fotoğraf temel olarak Türkleri karşılarında bulan Anadolu halklarına ait kronikler ve Türklerin sözlü tarihlerinin daha sonraki yüzyıllarda yazıya aktarılmış kaynaklarına dayanmaktadır. Anılan kaynakların kültür tarihinden ziyade siyasi ve efsanevi izler taşıyor olması bu çalışma ortaya koyulurken karşılaşılan en büyük güçlüklerdir. Buna rağmen elden geldiğince siyasi tarih satırları arasına sıkışmış çok az miktardaki kültür tarihi unsurunun izi sürülmüş, efsanevi unsurlar ve metaforların hangi gerçekliğin soyutlaştırılmasıyla elde edildiği anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Türkler, kültür tarihi, Ortaçağ Anadolu‟su, Alparslan, Tuğrul Bey, Melikşah, konargöçer hayat, gaza.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abu’l-Farac Tarihi (1999). (Ö.R. Doğrul, Haz.). TTK Yayınları: Ankara.

Anna Kommena (Tarihsiz), Alexiad (B. Umar, Çev.). İnkılap Kitabevi: İstanbul. Âşıkpaşaoğlu. (1949). Tevârîh-i Âl-i Osman (N. Atsız, Haz.). Türkiye Yayınevi: İstanbul.

Âzîmî Tarihi. (2006). (A. Sevim Haz.). TTK Yayınları: Ankara.

Bedrosyan, R. (1979). The Turco-Mongol invasions and the lords of Armenia in the 13-14th centuries (R. Bedrosian's Ph.D. Dissertation). Columbia University; http://www.rbedrosian.com/atmi1.htm

Cahen, C. (1994). Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler (Y. Moran, Çev.). eYayınları: İstanbul.

Cevad Ali (2001). Tarihu’l-Arab Kable’l-İslâm, Dâru‟l-Sâkî: Beyrut.

Dânişmendnâme. (2004). (Haz. N. Demir). Akçağ Yayınları: Ankara.

The Georgian Chronicle (1991). (R. Berdosian, Çev.). New York; http://rbedrosian.com/gc1.htm

Hetum Tarihi, (Tarihsiz). [History of the Tartars, The Flower of Histories of the East];http://rbedrosian.com/hetumint.htm İbn Battûta Seyahatnâmesi (2004). (A.Sait Aykut, Çev.) YKY: İstanbul.

İbnü’l-Adîm, Seçmeler (1989). (A. Sevim, Çev.). TTK Yayınları: Ankara.

İbnü’l-Adîm. (1998). (A. Sevim, Haz.). TTK Yayınları: Ankara.

Kaymaz, N. (1993). Malazgirt savaşı ile Anadolu‟nun fethi. Malazgirt Armağanı (İçinde). TTK Yayınları: Ankara.

Köymen, M. A. (1986). Tuğrul Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara. el-Mes‟ûdî (1893). Kitâbu’t-Tenbîh ve’l-İşrâf, Brill.

Patmut’iwn Aristakisi Lastivertc’woy (1963). (R. Berdosian, Çev.). Erevan;http://rbedrosian.com/alint.htm

Saltuknâme. (1987). (Ş. H. Akalın, Haz.). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara.

Sevim, A. (2000). Anadolu’nun Fethi. TTK Yayınları: Ankara.

The Chronicle of Smbat Sparapet. (1956). (R. Berdosian, Çev.). Venice;http://rbedrosian.com/cssint.htm

Turan, O. (2004). Selçuklular zamanında Türkiye. Ötüken Neşriyat: İstanbul. Umar, B. (1998). Türkiye halkının ortaçağ tarihi. İnkılap Yayınevi: İstanbul. Urfalı Mateos Vekayinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli. (2000). (H.D. Andreasyan, Çev.). TTK Yayınları: Ankara.

Yinanç, M. H. (1944). Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri. İstanbul Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711